عضو جدید شورای اسلامی شهر بهنمیر

بعد از استعفای آقای قدرت کریمیان بهنمیری از عضویت شورای شهر و انتصاب ایشان به سمت شهردار بهنمیر ،آقای محمد حسن نمازی عضو عدالبدل به جای ایشان عضو جدید شورای شهر بهنمیر گردیدند.