روز پرستار

بازدید کمیته بانوان شهر بهنمیر از ایستگاه پرستاری درمانگاه مرحوم احمدیان بهنمیر و تبریک به مناسبت روز پرستار