جلسه با مشاور

جلسه اعضای محترم شورای اسلامی شهر بهنمیردر مورد بازسازی پل بازارسر با مشاور طرح از دانشگاه مازندران و شهردار بهنمیر