جلسه با فرماندهان حوزه های بسیج بهنمیر

جلسه اعضای شورای شهر بهنمیر با جناب سروان حسین امامی نژاد فرمانده حوزه بسیج علی ولی اله بهنمیر و علی اکبر آقاگلی فرمانده حوزه بسیج محمد رسول اله بهنمیر در خصوص کمک مومنانه و ضد عفونی در سطح شهر