جلسه با رئیس اداره برق شهرستان بابلسر

جلسه ای باحضور رئیس اداره برق شهرستان بابلسر آقای دکتر حیدری و کارشناس مربوطه و رئیس اداره برق بهنمیر و آقای سیداسماعیل حسینی سرپرست شهرداری بهنمیر در مورد تیر برق های دکوراتیو بولوار امام برگزار گردید.