جلسه ای با جانشین راهور شهرستان بابلسر و رئیس انتظامی بهنمیر

نشست اعضای شورای اسلامی شهر بهنمیر با سرگرد یوسف زاده جانشین راهنمایی و رانندگی شهرستان بابلسر و سرگرد مشمولی فرماندهی انتظامی بهنمیر در خصوص روان سازی ترافیک شهری و استقرار نیروی ثابت راهور در شهر

?این نشست با حضور طاهرپور بخشدار بهنمیر در سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزارشد.