بررسی دفترچه پیشنهادی عوارض 1402 شهرداری بهنمیر

بررسی دفترچه پیشنهادی عوارض سال 1402 شهرداری بهنمیر با حضور حسینی مسئول واحد درآمد و رستمی مسئول واحد نوسازی شهرداری