بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی شورا از مجموعه خانه بهداشت های بهنمیر

حضور آقای علیرضا جهانی عضو محترم شوای شهر بهنمیر در خانه بهداشت های بهنمیر به پاس تقدیر و عرض خداقوت به بهورزان منطقه شهری بعنوان پیشگامان عرصه سلامت واعضای تیم سلامت در راستای پیشگیری و کنترل بیماری منحوس کوید ۱۹