اعضای شورای شهر بهنمیر

حیدر تیرگر
رییس شورای شهر

ابراهیم ملاآقایی
نائب رئیس شورای شهر

علیرضا جهانی
منشی شورای شهر

امرالدین جهانی
عضو شورای شهر

محمد حسن نمازی
عضو شورای شهر