اعضای شورای شهر بهنمیر

حیدر تیرگر
رییس شورای شهر

09113124066

فرضعلی حبیب الهی
نائب رئیس شورای شهر

09113125203

علیرضا جهانی
منشی شورای شهر

09111171993

مازیار جهانی
خزانه دار

09111147003

ابراهیم ملاآقایی
عضو شورای شهر

09111160580