اعضای شورای شهر بهنمیر

امرالدین جهانی
رییس شورای شهر

ابراهیم ملاآقایی
نائب رئیس شورای شهر

علیرضا جهانی
عضو شورای شهر

قدرت کریمیان
عضو شورای شهر

حیدر تیرگر
عضو شورای شهر