جلسه با رئیس ثبت احوال شهرستان بابلسر

در این جلسه آقای علیرضا جهانی بابت سهولت در دریافت کارت ملی الکترونیکی و همکاری بیشتر این اداره با اداره پست تاکید داشتند.